Digital game based learning

101 Studios huet sech an de leschte Joren eng grouss Expertise am Secteur vun der Educatioun zougeluecht.

Doduerch huet de Script eis d’Broschür vum Digital game based learning uvertraut.

Matt  grousser Freed hu mer eis un des Aufgab gemaach a besonnesche Wäert op eng propper Bléck Hierarchie fir den Utilisateur geluecht.